Berlijn/ Berlin Bundestag Potsdamer Platz

Bundestag

Bundestag

Wie van moderne architectuur houdt kan in Berlijn zijn hart ophalen. De tweede wereldoorlog en de bouw van de muur hebben veel van het oude Berlijn verwoest.
De afbraak van de muur en het opnieuw hoofdstad worden na de hereniging van oost en west, hebben Berlijn veel gebracht: Nieuwe energie en veel nieuwe gebouwen. En het bouwen gaat nog steeds door.

Everybody who loves modern architecture can enjoy it to his heart’s content in Berlin. World War II and the construction of the Berliner Wall ruined a lot in old Berlin. The fall of the Wall and the fact that Berlijn became again the capital of Germany after the reunification of East and West, brought Berlin a lot. New energy, new buildings. And it still goes on.

Paul-Löbe Haus

Paul-Löbe Haus

Bundestag:
In 1990 werd Berlijn weer hoofdstad van het verenigde Duitsland. De regeringszetel werd van Bonn naar Berlijn verplaatst en dat vroeg om nieuwe gebouwen.Deze hebben gestalte gekregen in de “Band des Bundes”. Deze Band die uit drie gebouwen bestaat – het Paul-Löbe Haus, het Marie-Elisabeth-Luders-Haus en het Kanzleramt – verbindt de vroeger door de muur gedeelde delen van de hoofdstad over de rivier de Spree.

In 1990 Berlin became again capital of the reunitied Germany.This required buildings to serve government needs. They took shape in the “Band des Bundes”. This “Band” is made of three buildings – the Paul-Löbe-Haus, the Marie- Elisabeth-Luders-Haus and the “Kanzleramt” and connects the former by the Wall divided parts of the capital across the River Spree.

Paul-Löbe Haus - in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Paul-Löbe Haus – in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Het Paul-Löbe Haus bevindt zich op de westelijke Spree-oever. In zijn ontwerp heeft architect Stephen Braunfels de nadruk gelegd op transparantie en openheid. De parlementariers kijken uit over de stad – en omgekeerd – de burgers kunnen zien wat zich binnen afspeelt.

The Paul-Löbe Haus is situated on the west bank of the river Spree. In his design architect Stephan Braunfels emphasizes transparancy and openness. The members of Parliament look out over the city – and on the other had – the
civilians can look through the building, seeing what’s going on.

Sprung über die Spree

Sprung über die Spree

Van het Paul-Löbe-Haus naar het Marie-Elisabeth-Luders-Haus op de oostelijke oever loopt een brug. Braunfels noemt die de “Sprung über die Spree” – het verbindt letterlijk en symbolisch oost en west.

From the Paul-Löbe-Haus to the Marie-Elisabeth-Luders Haus on the east bank runs a bridge, called the “Leap across the river Spree” by Braunfels. It connects litteraly and symbolic east and west.

Bahnhof Potsdamer Platz

Bahnhof Potsdamer Platz

Potsdamer Platz – the platz to be...
Tijdens de tweede wereldoorlog is de Potsdamer Platz vrijwel geheel met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd dit de “grensdriehoek” tussen de Sowjet, Britse en Amerikaanse sector. De bouw van de muur heeft de laatste gebouwen doen verdwijnen. Na de val de muur was de Platz een stedelijke woestijn.

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Potsdamer Platz – the platz to be….
In WWII the Potsdamer Platz was almost razed to the ground.After the war it became the “border triangle” between the Soviet, Bristish and American sectors. The construction of the Wall has ruined the last buildings on Potsdamer Platz.
And after the Fall of the Wall it was urban wasteland.

from inside the Sony Center

from inside the Sony Center

Vandaag de dag is de Platz een trendy “place to be”. Architecten uit verschillende landen hebben samengewerkt om een totaal nieuwe Potsdamer Platz op te bouwen. Een plaats om te leven, te werken, te winkelen, je te vermaken. Een van
de meest indrukwekkende gebouwen is het Sony Center, ontworpen door Helmut Jahn en geopend in 2000. Een eldorado voor fotografen!

Sony Center

Sony Center

Nowadays the Platz is a trendy place to be. Architects from many countries worked together to build a new Platz. A Platz to live, to work, to shop, to entertain. One of the most impressive buildings is the Sony Center, designed by Helmut Jahn and opened in 2000. An eldorado for photographers too!

 

Sony Center

Sony Center

 

Communicatie heeft stilte nodig… Communication needs silence…

Hallo Bandoeng, hoort u mij?
Met die woorden van koningin-moeder Emma wordt op  28 februari 1928 de radiotelefoondienst tussen Nederland en Nederlands Indië ( nu Indonesië) geopend.
Vanaf dat moment  kun je vanuit Nederland naar Nederlands Indië bellen. Je moet er wel wat voor doen: naar een telegraafkantoor gaan in een van de vier grote steden waar een Indië-cel  is. Voor drie minuten betaal je 33 gulden – heel wat in die tijd!

De verbinding wordt gelegd vanuit Radio Kootwijk, bij Apeldoorn, naar zendstation Malabar op de hoogvlakte bij Bandung op Java.

Hello Bandoeng, do you hear me?
With these words Queen-mother Emma made the first wireless radio contact with the Dutch East Indies ( now: Indonesia) on February  28th, 1928.
Since that moment it is possible to make a telephone call from the Netherlands to the Dutch East Indies.  Although, it’s quite a job. You have to go to a telegraphoffice in one of the four big cities. And three minutes cost  33 guilders ( about 15 euros) – that’s a lot!

The connection is made from Radio Kootwijk, near Apeldoorn, to the station Malabar on the plateau  near Bandung on Java.

Radio Kootwijk, midden in een onontgonnen gebied: hei, bos, stuifzand. Ver weg van de bewoonde wereld. In de stilte. In de leegte. Geen storingen van buitenaf. Dan alleen is communicatie mogelijk.

Radio Kootwijk, in the middle of a large undeveloped area: heath, woods, drifting sand.  Miles away from  civilization. In silence, in emptiness, no interference from outside. Only then communication is possible.

Het gebouw is ontworpen door Julius Luthmann ( 1890-1973), in Art Deco stijl. Het is een mengvorm van de Amsterdamse en de Berlijnse school. Het is geheel gebouwd van  beton. IJzer en hout mochten niet gebruikt worden.
Luthmann laat zich inspireren door het beeld van de sfinx. Maar al gauw wordt het “de kathedraal van de Veluwe” genoemd. De decoraties zijn van Hendrik van der Eijnde ( 1869-1939)

The building is designed by Julius Luthmann (1890-1973), in Art Deco –style. It’s a mixture of the Amsterdam and Berlin School. It’s completely concrete. He wasn’t allowed to use wood and iron.  Luthmann was inspired by the image of a Sphinx. But soon it is popularly called “the cathedral”. The sculptures are made by Hendrik van der Eijnde(1869-1939).

In 1923 begint de PTT met transoceanische telegrafie, via de lange golf. Maar de grote doorbraak komt in 1928 wanneer een korte golf verbinding wordt aan gelegd.

Het gebouw is onverwoestbaar. De engelse bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog richten nauwelijks schade aan.

In 1923 PTT begins with  transoceanic telegraphy, on the long wave. But the breakthrough is in 1928 with the short-wave transmission.

The building is indestructible. The English bombardments during WWII caused hardly any damage.

Met de komst van satellieten en digitale communicatiemogelijkheden wordt het complex in 2004 overbodig. Nieuwe bestemmingen worden gezocht. Er worden films opgenomen, er vinden culturele activiteiten plaats.

Satellites and digital communication possibilities made the complex redundant and it closed in 2004.
Since then it is used for cultural activities.

contrast……

Maar vooral blijft het een plaats van stilte en van uitgestrekte natuur.
Met een gebouw dat je er aan herinnert dat juist voor communicatie stilte nodig is!

But most of all it remains a place of silence and nature.
With a building as a reminder that just communication needs silence!

Dag van de architectuur / Day of architecture

Architectuur onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek..
Dat is het doel van de “dag van de architectuur” die elk jaar in het laatste weekend van juni georganiseerd wordt door de Bond van Nederlandse Architecten.
Er zijn rondleidingen, wandelingen, fietstochten enz. Het programma is te vinden
op Dag van de architectuur.

Bringing architecture to the attention of a public at large.
That’s the goal of the “Day of Architecture”, organized every year in the last weekend of June by the Royal Institute of Dutch Architects.There are guided tours, walks, bicycle rides (of course – we’re Dutch…),etc.

Firma Kwakkel Apeldoorn

Kijken naar een mooi of bijzonder gebouw of bouwwerk, ervan genieten …
Of je verbazen…

Looking at a beautiful or unusual building or structure, enjoying it..
or being surprised..

Lissabon vanaf de Elevador Santa Justa/ Lisbon: sight from Elevador Santa Justa

Architectuur is ongelooflijk boeiend, vind ik. Telkens weer gaat het om visies, ideeën, die heel concreet vorm krijgen. Een gebouw is niet zomaar een gebouw. Het weerspiegelt de geschiedenis en de geest van de tijd.
Om maar even op mijn eigen vakgebied te blijven: toen in 1848 er vrijheid van godsdienst kwam in Nederland en de katholieken weer kerken konden bouwen, werd er teruggegrepen naar de gothiek,als tijd en bouwstijl waarin de katholieke kerk dominant was. Katholieke kerken uit die tijd zijn vrijwel allemaal neo-gothische kerken. We zijn er weer…en hoe..lijken die kerken te zeggen…

Gouda: the mosque is mirroring the church/ de moskee weerspiegelt de kerk

Architecture is incredibly fascinating. Every time it’s about visions,ideas getting a concrete shape. A building isn’t just a building. It reflects the history and the spirit of the time.
An example: In 1848 the Constitution of the Netherlands was changed. Since that year there’s freedom of religion. The Catholics could build churches again. One went back to the Gothic, as an age and architectural style of a dominant Catholicism. Catholic churches built in that time are almost all neo-gothic. They seem to say: we’re back..and how!

fa Kwakkel Apeldoorn. Gebouwd als showroom voor een bouwmaterialenhandel. Built as showroom for a supplier of building materials.Architect: Wiel Arets

Meer foto’s van het gebouw van Kwakkel, ontworpen door Wiel Arets

More photo’s of the Kwakkel building, designed by Wiel Arets

Kijkend naar hedendaagse architectuur… het is boeiend om te zien hoe de ideeën van een architect en de visie en eisen van een opdrachtgever vorm krijgen in een heel concreet gebouw. Op dit blog heb ik daar iets overgeschreven bij de verhalen over het Deventer Ziekenhuis. En indirect in het verhaal over de Politieacademie.
Maar dat ben ik… en mijn belangstelling voor de interpretatie en vertaling van visies heeft natuurlijk ook met mijn oorspronkelijke vak te maken. ( voor wie het interesseert: het gaat dan om hermeneutiek)

Het gewoon maar kijken en genieten blijft toch het belangrijkste!

Lissabon/ Lisbon: expo quarter

Looking at contemporary architecture: … it is fascinating to see how the ideas of an architect and the vision and requirements of a client take shape in a very concrete building. On this blog I have written something about it in the posts about the Deventer Hospital. And indirectly in the post about the Police Academy.
That’s me.. and I think my interest in the interpretation and translation of vision has also to do with my original field of study. (For those who are interested: this has to do with hermeneutics)

Just watching and enjoying is still the most important!

Walterboscomplex – Belastingdienst – IRS Apeldoorn

Architectuur fotograferen is iets wat ik steeds leuker en boeiender begin te vinden. Lijnen, patronen,vormen en licht…en ..wat voor invalshoek kies je? Kijk niet gek op als je mij liggend op de grond onderaan een van de gebouwen van de Belastingdienst hier in Apeldoorn vindt…

Architectural photography is something I do love more and more. Lines, patterns, shapes and light … and .. what angle do you choose? Don’t be surprised if you find me lying on the ground underneath one of the IRS-buildings here in Apeldoorn …

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

De twee nieuwe torens van het Walterboschcomplex zijn ontworpen door Chris de Weijer van DP6 Architectuurstudio. meer op Flickr..
The two new towers of Walterboschcomplex are designed by architect Chris de Weijer, DP6 Architectuurstudio more on Flickr

Walterboschcomplex- Belastingdienst- IRS – Apeldoorn

Lissabon/ Lisbon:

De Santa Justa lift (1902) verbindt de laaggelegen wijk Baxia met het hoger gelegen Carmoplein.
The Santa Justa elevator (1902) connects the lower streets of Baxia with the higher Largo di Carmo.
De lift is ontworpen  door/ the elevator is designed by Raul Mesnier de Ponsard.
Een leerling/ an apprentice of Gustave Eiffel!

Elevador Santa Justa

In 1998 werd in Lissabon de Wereldtentoonstelling gehouden. Er werd een nieuw station gebouwd: het Garo do Oriente, ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava.
In 1998 the World Expo was held in Lisbon. A new “multi modal terminal” was built: Garo do Oriente, designed by the Spanish architect Santiago Calatrava.

detail Garo do Oriente

De wijk werd in stijl verder gebouwd.
Een woontoren uit 2000, ontworpen door José Quintela:
After the Expo, buildings got a new destination and new buildings were built in a style according to the quarter. This is a appartmentbuilding from 2000, designed by José Quintela.

meer Lissabon

more Lissabon

Dit waren zomaar wat foto’s uit mijn archief. Wie denkt dat je alleen met een dure spiegelreflex mooie foto’s kan maken: de foto’s in Lissabon zijn allemaal genomen met een compactcamera, de Fujifilm Finepix F30, omdat ik die dure spiegelreflex niet mee  durfde te nemen naar de stad:)

These were just a few archive photos. Who supposes you can only make nice photos with an expensive DSLR: the photos in Lisabon are all taken with a compactcamera, the Fujifilm Finepix F30, cause I was a bit afraid to bring my expensive DSLR into the big city:)