Berlijn/ Berlin Bundestag Potsdamer Platz

Bundestag

Bundestag

Wie van moderne architectuur houdt kan in Berlijn zijn hart ophalen. De tweede wereldoorlog en de bouw van de muur hebben veel van het oude Berlijn verwoest.
De afbraak van de muur en het opnieuw hoofdstad worden na de hereniging van oost en west, hebben Berlijn veel gebracht: Nieuwe energie en veel nieuwe gebouwen. En het bouwen gaat nog steeds door.

Everybody who loves modern architecture can enjoy it to his heart’s content in Berlin. World War II and the construction of the Berliner Wall ruined a lot in old Berlin. The fall of the Wall and the fact that Berlijn became again the capital of Germany after the reunification of East and West, brought Berlin a lot. New energy, new buildings. And it still goes on.

Paul-Löbe Haus

Paul-Löbe Haus

Bundestag:
In 1990 werd Berlijn weer hoofdstad van het verenigde Duitsland. De regeringszetel werd van Bonn naar Berlijn verplaatst en dat vroeg om nieuwe gebouwen.Deze hebben gestalte gekregen in de “Band des Bundes”. Deze Band die uit drie gebouwen bestaat – het Paul-Löbe Haus, het Marie-Elisabeth-Luders-Haus en het Kanzleramt – verbindt de vroeger door de muur gedeelde delen van de hoofdstad over de rivier de Spree.

In 1990 Berlin became again capital of the reunitied Germany.This required buildings to serve government needs. They took shape in the “Band des Bundes”. This “Band” is made of three buildings – the Paul-Löbe-Haus, the Marie- Elisabeth-Luders-Haus and the “Kanzleramt” and connects the former by the Wall divided parts of the capital across the River Spree.

Paul-Löbe Haus - in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Paul-Löbe Haus – in the reflection the Marie-Elisabeth-Luders Haus

Het Paul-Löbe Haus bevindt zich op de westelijke Spree-oever. In zijn ontwerp heeft architect Stephen Braunfels de nadruk gelegd op transparantie en openheid. De parlementariers kijken uit over de stad – en omgekeerd – de burgers kunnen zien wat zich binnen afspeelt.

The Paul-Löbe Haus is situated on the west bank of the river Spree. In his design architect Stephan Braunfels emphasizes transparancy and openness. The members of Parliament look out over the city – and on the other had – the
civilians can look through the building, seeing what’s going on.

Sprung über die Spree

Sprung über die Spree

Van het Paul-Löbe-Haus naar het Marie-Elisabeth-Luders-Haus op de oostelijke oever loopt een brug. Braunfels noemt die de “Sprung über die Spree” – het verbindt letterlijk en symbolisch oost en west.

From the Paul-Löbe-Haus to the Marie-Elisabeth-Luders Haus on the east bank runs a bridge, called the “Leap across the river Spree” by Braunfels. It connects litteraly and symbolic east and west.

Bahnhof Potsdamer Platz

Bahnhof Potsdamer Platz

Potsdamer Platz – the platz to be...
Tijdens de tweede wereldoorlog is de Potsdamer Platz vrijwel geheel met de grond gelijk gemaakt. Na de oorlog werd dit de “grensdriehoek” tussen de Sowjet, Britse en Amerikaanse sector. De bouw van de muur heeft de laatste gebouwen doen verdwijnen. Na de val de muur was de Platz een stedelijke woestijn.

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Linkstrasse 2-4 (architect Richard Rogers)

Potsdamer Platz – the platz to be….
In WWII the Potsdamer Platz was almost razed to the ground.After the war it became the “border triangle” between the Soviet, Bristish and American sectors. The construction of the Wall has ruined the last buildings on Potsdamer Platz.
And after the Fall of the Wall it was urban wasteland.

from inside the Sony Center

from inside the Sony Center

Vandaag de dag is de Platz een trendy “place to be”. Architecten uit verschillende landen hebben samengewerkt om een totaal nieuwe Potsdamer Platz op te bouwen. Een plaats om te leven, te werken, te winkelen, je te vermaken. Een van
de meest indrukwekkende gebouwen is het Sony Center, ontworpen door Helmut Jahn en geopend in 2000. Een eldorado voor fotografen!

Sony Center

Sony Center

Nowadays the Platz is a trendy place to be. Architects from many countries worked together to build a new Platz. A Platz to live, to work, to shop, to entertain. One of the most impressive buildings is the Sony Center, designed by Helmut Jahn and opened in 2000. An eldorado for photographers too!

 

Sony Center

Sony Center

 

Berlijn – Berlin: Karl Marx Allee

_DSC3018web

De  Karl Marx Allee is een van de 7 grote boulevards die vanuit het centrum door Berlijn lopen. In de DDR-tijd gold de laan als een voorbeeld van de socialistische architectuur.En dat is het nog steeds!
De oude naam is de Grosse Frankfurter Strasse. In  december 1949 kreeg de straat een nieuwe naam: Stalinallee. In 1961 werd het gedeelte dat het dichtste bij het centrum lag Karl Marx Allee genoemd.

The Karl Marx Allee is one of the 7 long boulevards that are leading out of the center of Berlin.  In the GDR-time it was an example of socialist architecture. And it still is!
The former name is Grosse Frankfurter Strasse. In december 1949 it was renamed in Stalinallee. In 1961 became the part that is near the center the name Karl Marx Allee.

_DSC3004web

Architect Hermann Henselmann ontwierp deze gebouwen met koepels geinspireerd door de Französische en Deutsche Dom op de Gendarmenplatz. De torens vormen tezamen de nieuw Frankfurter Tor ( de oude Frankfurter Tor bestaat niet meer)

Architect Hermann Henselmann designed these buildings with domes inspired by the French and Germand Dom at the Gerdarmenplatz. De towers constitute together the new Frankfurter Tor (the old doesn’t exist anymore).

_DSC3008web

De eerste bebouwing op de Allee was ontworpen door Hans Scharoun. Hij had een “Kollektivplan”om Berlijn helemaal opnieuw vorm te geven. Hij koos voor een gedecentraliseerde stijl, met veel groen. Zo ontwierp hij de “Wohnzelle Friedrichshain” – Laubenganghäuser (galerijflats) die in 1949/1950 gebouwd werden. Al snel werden zijn ideeën verworpen: ze waren te formalistisch, te elitair en westers decadent. De huizen zijn blijven staan, maar moesten verborgen worden achter populieren!

_DSC3010_DxOVPweb

Laubenganghäuser

The first houses on the Karl Marx Allee were designed by Hans Scharoun. He made a “Kollektivplan” for Berlin: decentralised, a lot of green between the houses. He designed the “Laubenganghäuser”( apartments with a gallery), which were built in 1949/1950.
His ideas were rejected: they were too formalistic, too elitist and too western decadent.
The houses could stay, but they were hidden behind popplars.

_DSC3022web

Voor de Karl Marx Allee werd gekozen voor monumentale sowjet-architectuur, het socialistische classisisme ( suikertaart-stijl). De weg moest representatief zijn. De woningen zouden ruimte en luxe bieden aan de arbeiders. Marsen en parades zouden hier plaatsvinden.
The Karl Marx Allee is built in a monumental socialist style, the socialist classicism ( wedding-cake style), with spacious and luxuruous appartments for plain workers.
The Allee was also designed for parades and marches.

_DSC3015web

Op 17 juni 1953 ontstond er op de Allee een grote opstand van arbeiders. Zij staakten tegen de verhoging van arbeidsnormen. De opstand werd al gauw meer politiek en gericht tegen de DDR-regering. Ook verbreidde hij zich naar meer dan 500 plaatsen in de DDR. De schattingen lopen uiteen van 400.000 tot 1,5 miljoen demonstranten.
De opstand werd neergeslagen door het Rode Leger en de Volkspolitie. 55 tot 73 mensen vonden de dood.

On June 17, 1953, the Allee became the focus of worker uprising. It lead to a national uprising against the GDR-government. At more than 500 places in the GDR were demonstrations, 400.000 till 1,5 million people participated. The rebellion was quashed at the Allee by the Soviet Tanks and troops and the GDR-police. 55 till 73 people were killed.

Berlijn…Berlin (1)

 

Hauptbahnhof Berlin

Hauptbahnhof Berlin

Begin maart ben ik vier dagen in Berlijn geweest. Een stad getekend door zijn geschiedenis, maar ook een stad die volop nu leeft! Een ontspannen stad, een groene stad waar tegelijkertijd zoveel te doen is dat je er vele vele malen terug kan komen.
Het waren maar vier dagen, maar teveel om in één blogpost te vertellen.

In the beginning of March I was four days in Berlin, Germany. A city chracterized by its history, but also a city that’s very alive now! A relaxed city, a green city and in the mean time there’s so much to see and do that you have to return many times.
I was there only four days, but it is too much to tell in one blogpost.

verdeling van Berlijn na WWII in vier sectoren division of Berlin after WWII in four sectors

verdeling van Berlijn na WWII in vier sectoren
division of Berlin after WWII in four sectors

 

Nu laat ik iets van de Muur zien, die Berlijn zo bepaald heeft in de tweede helft van de vorige eeuw.
In latere posts volgen dan:
* de DDR-architectuur
* zomaar wat impressies van Berlijn
* de moderne architectuur rond de Potsdamer Platz en de Bundestag.

_DSC2941web

In this post I show you something of “The Wall”, that defined Berlin in the second half of the 20th century.
Later on I will show you:
* the architecture of the GDR
* an impression of Berlin today
* the modern architecture of the Potsdamer Platz and the Bundestag.

_DSC2949web

De muur werd in 1961 gebouwd om de leegloop van mensen en goederen uit het oosten naar het westen te stoppen. Het werd een symbool van de Koude Oorlog. Vluchtpogingen hebben meer dan 100 mensen het leven gekost.
Twee leefwerelden ontstonden, die steeds meer van elkaar gescheiden werden.
In 1989/1990 werd de muur gesloopt.

_DSC2945web

The wall was built in 1961 to stop the exodis of people and goods from the East to the West. It became a symbol of the Cold War. Around 100 people lost their lives while escaping.
Two worlds grow, more and more seperated from each other.
In 1989/1990 the wall has been destroyed.

panorama van Asisi

panorama van Asisi

Yadegar Asisi heeft een indrukwekkend panorama gemaakt.
Je staat in een ruimte waar je als het ware naar beide kanten over de muur kunt kijken.

Yadegar Asisi has made an impressive panorama.
You are standing in a place where you quasi can see on both sides of the wall.

panorama van Asisi

panorama van Asisi

 

In 1984 schreef Harrie Jekkers van Klein Orkest een lied dat die leefwerelden schetst:

Klein Orkest – Over De Muur ( click om het lied te horen!) (scroll down for english text!)

Oost-Berlijn, unter den Linden:
Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.
Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.

En iedereen werkt, hamers en sikkels,
Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld.
40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die heilstaat,
Als er muren omheen staan?
Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan?
Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard,
Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard?

Ref.
En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren Gordijn,
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.
Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

West-Berlijn: de Kurfurstendamm!
Er wandelen mensen langs porno en peepshow.
Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk staan.

En de neonreclames, die glitterend lokken:
Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken!
Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt…

Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan?
Zoveel Turken in Kreutzberg die amper kunnen bestaan.
Goed… je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur
En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.

Ref.
En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn.
Worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten.
Over de muur, over het IJzeren Gordijn,
Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen willen zijn.
Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, soms op het Alexanderplein!

Over de Muur: Klein Orkest – click to hear the song ..in dutch –

here is the english text:

East Berlin, Unter den Linden
People walking by flags and banners
Where Lenin and Marx 
still stand on a pedestal
And everyone works, hammers 
and sickles
As the guards are 
changing in parade step
Forty years of socialism, and much has been achieved

But what does utopia mean with walls surrounding it
If you’re afraid and have to say things cautiously

Oh, what is utopia, tell me: what is it worth?
When someone different is declared mad

And only the birds fly from East to West Berlin
Don’t be whistled back, nor shot down
Over the wall, over the Iron Curtain
Because sometimes they like to be in the West, and sometimes in the East

West Berlin, the Kurfürstendamm
People walking by porn- and peepshows

Where Mercedes and Cola still stand on a pedestal

And the neon ads, they’re glittering and luring
Come dance, come eat, come drink, come gamble!
Forty years of freedom, and much has been achieved

But what does freedom mean, without a home, without a job?
So many Turks in Kreuzberg who can hardly survive
Okay, you can demonstrate, but with your back against the wall
And only if you have money, can you be free

The birds fly from West to East Berlin
Don’t get whistled back, neither shot down
Over the wall, over the Iron Curtain
Because sometimes they like to be in the East, and sometimes in the West

Because there is bread lying sometimes near the Gedächtniskirche
And sometimes at the Alexanderplatz