Monument van de vreedzame revolutie in Plauen / Memorial of the peaceful revolution in Plauen

In deze tijd waarin we herdenken dat de Muur 25 jaar geleden is gevallen laat ik ook iets zien van wat er aan die val voorafging.
In this time of remembrance of the Fall of the Wall I wil show you something of what happened before the Fall.

20140616_Duitsland_1217

Op 7 oktober 1989 werd het 40jarig bestaan van de DDR gevierd.Gorbatsjov, de toenmalige leider van de Sowjetunie, pleitte bij de DDR-regering voor hervormingen.
’s Middags om 3 uur vond in Plauen, Saksen, een grote demonstratie plaats. 20.00 mensen namen er aan deel, een kwart van de bevolking van Plauen. Leuzen waren : Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier. (wij hebben hervormingen nodig;Vrijheid; vrije verkiezingen; Gorbi; wij blijven hier.)

On october 7, 1989, the GDR celebrated its 40th anniversary. Gorbachev, the leader of the Sovjetunion, asked the government to reform the system.
At 3 p.m. a large demonstration took place in Plauen, Saxony. 20,000 people were participating, a quarter of Plauen’s population.A few slogans: Wir brauchen Reformen; Freiheit; Freie Wahlen; Gorbi; Wir bleiben hier.(we need reform; freedom; free elections;Gorbi; we stay here)

Een monument in Plauen herinnert aan deze gebeurtenis: een kaars met een bronzen mantel, gemaakt door Peter Luban.
A memorial in Plauen tells about it: a candle with a bronze cover, made by Peter Luban.

20140616_Duitsland_1216

Over de symboliek:
Kaarsen zijn het symbool van deze bewogen en onzekere tijd. Mensen zetten kaarsen voor het raam om te laten zien: we zijn met velen.Het licht van de hoop wordt beschermd door bronzen segmenten. Hoop werd werkelijkheid. Muren werden met vreedzame middelen geslecht.

About the symbols:
Candles are the symbol of this moving and uncertain time. People placed candles in their windows to show “we are many”.The light of hope is protected by bronze segments. Hope became reality. Walls were leveled to the ground by peaceful means.

20140616_Duitsland_1218

Het linker deel laat het bedrukkende van de situatie in de DDR zien: indoctrinatie, controle, het gevoel opgesloten te zijn, het gevaar om met het systeem te collaboreren.

The left part shows the oppressive situation in the GDR: indoctrination, control, the feeling to be locked, the risk of collaboration with the system.

20140616_Duitsland_1214

Het rechter deel laat plaatsen zijn met een geestelijke vrijheid: de Markuskerk en het Malzhaus. Het paard is een verwijzing naar Animal Farm van George Orwell. Het is de waarchuwer en stelt de vraag of de geschiedenis zich zou kunnen herhalen.

The right part shows places wich provide a mental freedom:Mark’s church, Malzhaus. The horse is a reference to Animal Farm by George Orwell. The horse is warning and askes wether history might repeat itself.

20140616_Duitsland_1219

Het monument als geheel wil herinneren en op de toekomst wijzen. Wat is onze rol in verleden, heden en toekomst?

The memorial wants to commemorate and to point to the future. What is our role in past, present and future?

meer lezen( in het duits)/ to read more ( in german): http://www.wendedenkmal.de/wende/

Het was lang geleden dat ik aan dit blog heb gewerkt. Een nieuwe camera ( Fujifilm X T 1) en het daardoor moeten leren van nieuwe sofware zorgden daarvoor. Vanaf nu hoop ik weer regelmatig te schrijven!
My last blogpost has been long ago. It took me time to get used to a new camera ( Fujifilm X T 1) and new software. From now on I hope to post regularly again!

Gedachtenisplaatsen / Places of Remembrance in New York

Gedenken
is niet alleen stil staan bij het verleden
het is het verleden nu tot leven brengen
wat iemand betekende
wat er gebeurde
is er nu nog steeds of weer
Gedenken
is dat
wat er toen was, nu is,
meenemen naar de toekomst.

Remembrance
isn’t only lingering on the past
it’s bringing the past to life again
someone’s significance
what happened
is still there, or again.
Remembrance
is what was then, now is,
taking along to the future.

Ground Zero

Geen woorden nodig
No need for words

Universal Soldier

Monument voor de soldaten uit 22 landen die vochten in Korea.
Korean War Veterans’ Memorial : 22 countries participated in this war.

the universal soldier ( Donovan):
“His orders come from far away no more
They come from here and there
and you and me
and brothers can’t you see
this is not the way to put an end to war”. 

American Merchant Mariners' Memorial

In WO II verloren ook veel mensen op koopvaardijschepen hun leven door aanvallen van onderzeeboten. Eén van hen was Christiaan van den Assem, de oudste broer van mijn opa. Hij emigreerde in de 20-er jaren van de vorige eeuw naar de VS. Hij kwam in 1944 om in de Caraïbische Zee. Hij heeft geen graf. Dit monument is ook voor hem.

In WW II many merchant mariners lost their lives, due to an attack of an U-boat.
One of them was Christiaan van den Assem, my grandfather’s eldest brother. In the twenties of the past century he emigrated to the US. In 1944 he died in the Carribean Sea. He doesn’t have a grave. This memorial is for him as well.

Omgaan met het verleden/ Dealing with the past

Atrium Politieacademie

For English , please scroll down.

Je kunt op verschillende manieren met het verleden omgaan.
Je kunt het koesteren. Soms zelfs heimwee hebben naar vroeger. Alles moet het liefst zo blijven als het was. Gebouwen worden gerestaureerd volgens oude tekeningen. Mooi, soms zelfs heel mooi. Monumenten van het verleden. Je kunt ze bekijken, maar kun je er in leven?
Je kunt ook het verleden achter je laten. Vooruit kijken en verder gaan. Soms is dat goed. Niet alles in het verleden is immers goed geweest. Maar raak je dan ook niet je geschiedenis kwijt? De geschiedenis die je gevormd heeft tot nu toe. In onze steden en dorpen is veel gesloopt. Soms terecht. Er moet ruimte komen voor het nieuwe, voor de toekomst. Soms is het wel heel radicaal gebeurd, zonder respect voor de eigen groei van een stad of dorp.
Een uitdaging is het om  het verleden met respect te benaderen, het te wegen. Wat neem je mee, wat niet? Hoe kun je de waardevolle dingen uit het verleden zo met je meenemen dat ze je nu inspireren, dat ze je verder brengen op weg naar de toekomst.
In 2010 is in Apeldoorn de hernieuwde Politieacademie geopend. In de 30-er jaren gebouwd als kleinseminarie ( internaat en school voor jongens die priester wilden worden). De architecten ( Atelier PRO, Studio Leon Thier) hebben het oorspronkelijke gebouw herschapen in een prachtige plek waar de geschiedenis voelbaar is, maar waar ook nu met plezier gewerkt en gestudeerd kan worden!
Tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september is de Politieacademie van 10 tot 5 open voor het publiek. De moeite waard!

Menno en Frans-Jan: bedankt voor jullie gastvrijheid en de toestemming om foto’s te maken!

Naar nog meer van mijn foto’s van de politieacademie op Flickr

de kapel is nu restaurant - the former chapel is a restaurant

de sacristie is vergaderkamer -- the sacristy is meeting-room

There happen to be different ways of dealing with the past.
One could cherish the past, even idealize it. Everything has to stay the way it used to be. Buildings are restored according to old designs. Beautiful. Monuments of the past. One can look at them, but could one also live in them?
One could also leave the past behind. Look to the future and go on. Sometimes that might be ok. Not everything in the past happens to be good. By doing this, aren’t you losing your history as well?  Your history that made you the person you are now.
In our towns a lot of things are demolished. Sometimes it is justified. There must be room for new things, for the future. Sometimes it was done too radically , without respect for the development of a town.
It’s a challenge to approach the past with respect and to weigh it. What do you bring with you, what do you leave behind?  How could you take precious things from the past with you in a way they’ll inspire you on your road to the future?
In 2010 the renewed Police Academy of the Netherlands is opened. Built in the 30’s as a minor seminary of the diocese of Utrecht. The architects   ( Atelier PRO, Studio Leon Thier) reshaped the original building into a magnificent place. One could feel history, but also work and study with pleasure in a modern setting!

Menno and Frans-Jan: Thank you for your hospitality and the opportunity I got to take photos!

More of my photos of the Police Academy on Flickr