Liefde, respect en rouw…Love, respect and grief

Museum of the Great Patriotic War

Museum of the Great Patriotic War

Wit-Rusland is vol monumenten, met veel liefde en respect gemaakt.
Vele herinneren aan de Tweede Wereldoorlog, of “de grote Patriottische Oorlog”zoals hier gezegd wordt.
Wit Rusland heeft 2,2 miljoen inwoners verloren in WOII. Een op de drie Wit Russen is gestorven. Dat is meer dan in andere landen. Waarom?
In de ogen van de nazi’s waren de volken van de Sovjet Unie “Untermenschen”. Er was ook een heel grote joodse gemeenschap (650.000). En de verzetsbeweging was sterk. Elke keer als zij sabotage pleegden werd een dorp in brand gestoken en de inwoners gedood.
Ik laat hier iets zien van drie plaatsen die we bezochten: het museum van de “Grote Patriottische Oorlog” (WOII), het dorp Kathyn en het eiland der tranen in Minsk.

Victory Hall in the Museum of the great Patriotic War

Belarus is full of monuments, made with much love and respect.
A lot of them remind us of World War II, or as they say “the great Patriotic War”.
Belarus has lost 2,2 million inhabitants in WWII. One of three Belarusians died. That is more than in other counries. Why?
In the eyes of the nazis the people of the Soviet- Union were “Untermenschen”.
There was a very large jewish community (650.00 people). And: the resistance movement was strong. Every time they commited sabotage,  a village was destroyed and the people were killed.
I tell about three places we’ve visited: the Museum of the Great Patriotic War (WWII), the village Kathyn and the Island of Tears in Minsk.

The towns and villages of Belarus with the number of the people who died

The towns and villages of Belarus with the number of the people who died

We bezochten het gloednieuwe museum dat gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog. We zijn zo gewend om vanuit een West-Europees standpunt naar de oorlog te kijken.  De geallieerden zijn voor ons al gauw de Amerikanen, Canadezen en Engelsen, waarbij we de neiging hebben de Sovjet Unie te vergeten.
in front of the museum

We visited the brand new museum about WWII. We are used to look at WWII from a western European point of view. Always thinking of the allies as Canada, the UK and the USA, and forget about the Soviet Union.

detail Victory hall

detail Victory hall

Het was goed om nu een Oost-Europees gezichtspunt te ervaren. De Sovjets speelden een belangrijke rol in het bevechten van de Nazi’s. Er was uitvoerige informatie over alles wat er gebeurd was. Maar het meest van alles waren we onder de indruk van de vele persoonlijke documenten, bezittingen en foto’s. Zo krijgt oorlog een naam en een gezicht.

women went to war too

It was good to look through east European eyes now. The Soviets played an important role in fighting the Nazi’s. There was extended information about everything that has happened. But most of all we were impressed by the many personal documents ,belongings and photos. War gets a face and a name  this way.

A village destroyed by the Nazis.

A village destroyed by the Nazis.

Dit is een van de beroemde WOII posters: het Moederland roept. Hij werd gemaakt in juni 1941. De kunstenaar vertelt dat het idee om een archetype van de moeder die om de hulp van haar zonen roept te maken toevallig bij hem opkwam. De vrouw van de kunstenaar kwam zijn atelier binnen rennen nadat ze het nieuws van de inval van de Nazi’s in de Sovjet Unie had gehoord en riep “Oorlog!” Geschrokken door de uitdrukking op haar gezicht begon de kunstenaar onmiddellijk schetsen te maken van het latere meesterwerk (dank aan Julia Milyutina voor de uitleg)

Motherland calls

Motherland calls

This is one of the famous posters of WWII, “Motherland Calls!”. It was created in late June 1941. The artist said that the idea of creating a collective image of the mother, calling for the help of her sons came to him by chance. Hearing the first post Soviet Information Bureau of the attack of Nazi Germany artist’s wife ran to his studio with a shout “War!”. Startled by the expression on her face, the artist immediately began to make sketches of the future masterpiece (thanks to Julia Milyutina for the explanation).

museum

museum reflection

Tot aan 22 maart 1943 was Kathyn een klein, rustig dorp. Mensen werkten op het veld, kinderen gingen naar school. De Nazi’s kwamen. Ze staken het dorp in brand en doodden alle inwoners. Kathyn werd een symbool voor alle dorpen die volledig verwoest werden. Inwoners van 628 dorpen werden levend verbrand. 186 dorpen werden nooit meer opgebouwd en verdwenen van de aardbodem.

Kathyn

Kathyn

Till March 22, 1943 Kathyn  was a small, quiet village. People worked in the fields, children went to school. The Nazi’s came. They burned the whole village down and killed all the inhabitants.
Khatyn became a symbol for all the other villages which were completely destroyed. Inhabitants of 628 villages were burned alive. 186 villages were never rebuilt and vanished from the face of earth.

Kathyn the village

Kathyn the village

Ieder huis dat in Kathyn stond is gemarkeerd met lage muren, een klokketoren met een plaquette met de namen van de mensen die in het huis hebben gewoond. Van de kinderen staan de leeftijden er bij.
Van tijd tot tijd luidt elke klok. We bezochten bijna alle huizen, stonden stil, lazen de namen. We hoorden de klok voor hen luiden. Indrukwekkend.

house in Kathyn

house in Kathyn

Every house in Khatyn is marked by low walls, a pillar, kind of bell tower, with a plaquette with the names of the people who had lived in the house. And the ages of the children.Now and then every bell rings. We visited nearly all the houses, read the names and ages. Heard the bell ringing for them. Impressive.

the names of the people who had lived in the house and the ages of the children

the names of the people who had lived in the house and the ages of the children

Ook de andere verdwenen dorpen  hebben elk een eigen plek. Met aarde uit het dorp in glas geborgen.
Alle andere steden, dorpen en concentratiekampen hebben ook een klein gedenkteken, in een muur.

The other vanished villages have each an own place, with in glass some soil.
All the other towns, villages, concentration camps have a little memorial, built in a wall.

Memorial for 186 villages

Memorial for the 186 vanished villages

De gedachtenisplaats van Kathyn is gemaakt met veel respect en liefde voor iedere persoon en elke plaats. De plek roept om vrede.

The memorial of Khatyn is made with a lot of respect and love for every person, every place. It calls for peace.

Chapel on the Island of Tears

Chapel on the Island of Tears

Het eiland der tranen is een eilandje in de Svislotsj rivier, midden in de stad. Het is een monument voor allen die stierven in de oorlog in Afghanistan in de 80-er jaren.
Het is een kleine kapel omgeven door beelden van mensen die achtergebleven zijn: de rouwende weduwen, moeders, zusters. Binnen in de kapel staan de namen van de 700 militairen uit Belarus die in die oorlog stierven.

20160827_belarus_5803

The island of tears is a small island in the river Svislotsj, in the citycenter . A monument for all who died in the war in Afghanistan in the 80s. It is a small chapel surrounded by statues of those who were left to mourn the dead – widows, mothers, sisters. Inside the names of over 700 Belarusian soldiers who died in the war are inscribed.

20160827_belarus_5808

Guardian Angel A water mechanism makes him “cry”

Een beeld van een jonge beschermengel die letterlijk huilt om degenen die op vreemde bodem hun leven lieten.

A statue of a young guardian angel who continues to literally shed tears for those lost in violent conflicts worldwide.

20160826_belarus_5667

flag of the former Soviet Union, at the roof of the Museum of the Great Patriotic War.

Minsk: Independence Square

Fountain with Storks and arms of coats of the Cities of Belarus

Fountain with Storks and arms of coats of the Cities of Belarus

Wanneer je uit de metro komt, sta je meteen midden op het plein.
Ondergronds steek je de weg over en je komt boven bij de fontein met de ooievaars, de nationale vogel, en de wapens van de steden van Belarus.
Het hart van de stad. Het kloppend hart ook van het land, zoals ik las. Plaats van marsen en demonstraties. Independence Square.
Vroeger Lenin Square. Lenin staat uit te kijken over zijn plein. “He is history” – maar hij is er , in tegenstelling tot bij voorbeeld in Oost – Berlijn, nog wel. Hier is geen beeldenstorm geweest. Gelukkig maar, vind ik. Je hoeft niet alles uit het verleden weg te doen. Laat maar zien waar je vandaan komt.

20160827_belarus_5732

Lenin standing before the government building on Independence Square

When you come out of the subway, you’re standing right in the middle of the square.
You cross the road underground and you come up near the fountain with the storks, the national bird, and the coats of arms of the Cities of Belarus.
The heart of the city. The beating heart of the country, I read somewhere. Place of marches, processions and demonstrations. Independence Square.
In the past: Lenin Square. Lenin is overlooking  his square. “He is history” – but he is still there – contrary to East-Berlin e.g. There hasn’t been an iconoclasm here. I’m glad. There’s no need to destroy everything from the past. Just show where you come from.

20160827_belarus_5743

De glazen koepels zijn de vensters van een ondergronds winkelcentrum. De commercie is weggewerkt en het geeft het plein een heerlijk rustige uitstraling.

The glass domes are the windows of a large underground shopping mall. The trade is hidden and the square has a wonderful quiet atmosphere.

20160827_belarus_5734

Het wapen van Minsk – Maria’s Hemelvaart – laat Maria  zien op een zilveren wolk. Ze wordt door twee witte engelen en twee cherubs daarboven naar de hemel gevoerd. De stad kreeg het wapen in 1591. Volgens de legende  bereikte een ikoon van de Hemelvaart de stad over de rivier de Svisloch vanuit Kiev, dat door de Tataren was verwoest. ( tekst vertaling website Stad Minsk )

Coat of arms of Minsk – Maria’s Ascension shows Maria on a silver cloud. She is ascended into the sky by two white flying angels with two cherubs above them. This emblem was granted to the city in 1591. According to the legend an icon of Ascension arrived to the city up the stream of the river Svisloch from Kiev ruined by the Tatars (text: website city of Minsk).

20160821_belarus_5406

“the Red church” – church of St Simeon and St Helena

Een kerkelijk uitstapje… (je kunt van een theoloog ook niet anders verwachten, toch..)

Naast de regeringsgebouwen staat de rooms katholieke “Rode Kerk”, zo genoemd naar de rode bakstenen.  De kerk is gewijd aan Simeon en Helena.
Zou je daar niet eerder een orthodoxe kerk verwachten? Of helemaal geen kerk?
Sinds de onafhankelijkheid in 1991 beleefde Wit-Rusland een krachtige godsdienstige opleving. Daarmee kwamen ook spanningen tussen de verschillende kerken naar boven, die samenhangen met de geschiedenis en met politieke invloeden.
Het westen van Wit-Rusland heeft deel uitgemaakt van het katholieke Polen. Een aanzienlijke minderheid, 7,1 %, is dan ook katholiek. De grootste kerk is de Wit-Russisch Orthodoxe kerk, die een exarchaat, een zelfstandig onderdeel, is van de Russisch Orthodoxe kerk: 48,3 %. Andere kerken of geloofsgemeenschappen tellen 3,3 % van de bevolking. Daaronder vallen Protestantse kerken, Joodse gemeenschappen en de Grieks Katholieke kerk. 0,2 % van de bevolking is moslim. Dit zijn voornamelijk etnische Tataren. Een groot deel van de bevolking, 41 %, is niet bij een kerk aangesloten.( In Nederland is dit 49 %.)
Op dit moment zijn de verhoudingen tussen de kerken goed, zo is mij verteld…

20160821_belarus_5418

In front of the red church: the polish pope and pope Francis

A little church trip… (that’s what you can expect of a theologian, isn’t it..)

Next to the government buildings stands the roman catholic “Red church”, so called because of the red bricks. The church is dedicated to Simeon and Helena.
Don’t you rather expect an orthodox church there? Or no church at all?
Since the Independence in 1991 Belarus there has been a strong revival of religion. But also a revival of the historical conflict between the churches. Western Belarus has been a part of Catholic Poland. A large minority, 7.1 %,is Roman Catholic. The Belarusian Orthodox Church is the dominant church, with 48.3 %. It is an exarchate, an independent part of the Russian Orthodox Church. There is a number of other churches and communities, like the Protestant churches, the Greek Orthodox church and the Jewish Community (3.3 %). 0.02 % of the population is Muslim. They are mostly ethnic Tatars. A large part of the population, 41 %, isn’t a church member. (In the Netherlands this is 49%)
One told me relations between the churches are good at the moment.

20160824_belarus_5500

In Belarus is godsdienst meer zichtbaar aanwezig dan in Nederland. Deze poster kondigt aan dat er een reliek van een monnik van de Athos (een heilige berg in Griekenland) 11 dagen in Minsk zal zijn. En een drukte dat dat gaf! De hele dag stonden mensen in de rij om de (orthodoxe) kerk te bezoeken.

In Belarus religion is more visible than in the Netherlands. This posters announces that a relic of a monk who has lived on mount Athos (a holy mountain in Greece) will be in Minsk for 11 days. A lot of people came to see and worship ! All day long there was a queue of people visiting the (orthodox) church.

20160827_belarus_5711

waiting for the baptism in the Red Church

We hoorden muziek toen we voorbij de Rode Kerk liepen. We gingen naar binnen: er werd een doopdienst gehouden. Natuurlijk bleven we toen nog…

20160827_belarus_5714

baptism in the Red Church

We heard music when we walked along the Red Church. We went inside: a baptism service was held. And of course, we stayed…

20160827_belarus_5725

Monument Nagasaki’s Bell

Er zijn ongelooflijk veel monumenten. Veel hebben betrekking op de Tweede Wereldoorlog. Belarus heeft ook veel te verwerken. Ik kom daar in een apart blog op terug.
Een monument dat zijn wortels heeft in WWII, maar waarvan de impact tot nu toe doorgaat is het monument voor de slachtoffers van nucleaire rampen: de klok van Nagasaki. Eén klok, Angel, bleef gespaard bij de atoomaanval in 1945. De Japanse katholieke kerk heeft een kopie geschonken voor dit monument. In het monument bevinden zich capsules met aarde van Hirosjima, Nagasaki, Fukushima, testgebieden in  Semipalatinsk en Nova Zembla en van Chernobyl.

20160827_belarus_5728

Chernobyl, april 1986

There are a lot of monuments. Many in remembrance of WWII. Belarus has suffered a lot. I will write a blog post about them later. A monument which has its roots in WWII, but whose impact is still continuing is the memorial for victims of nuclear disasters : Nagasaki’s bell. One bell, Angel, was saved in the nuclear attack in 1945. The Japanese Catholic Church donated an exact copy of the bell for this monument.
There are capsules withsoil from various places,Japanese cities Nagasaki, Hiroshima, Fukushima, and from the districts affected by Chernobyl disaster in the monuments foundation. There are also capsules from Semipalatinsk Test Site and from the firing range in  Novaya Zemlya.

20160827_belarus_5750

Independence square with hotel Minsk

Terug naar het hier en nu: in de weekenden vergezelde Volya ons, vriendin van Sveta en Volha (hier naast Jan). Zij wist ook veel te vertellen!

20160821_belarus_5410

In the weekends Volya accompanied us, Sveta’s and Volha’s friend (here next to Jan). She could tell a lot too!

20160821_belarus_5413

Ik was niet de enige die fotografeerde!
I wasn’t the only one photographing!

20160829_belarus_6078-bewerkt

We verlaten Independence Square via Independence Avenue… tot volgende keer!
We leave Independence Square by Independence Avenue…till next time!

Wit-Rusland: reis naar het onbekende; Belarus: a trip to an unknown country

 

Archangle Michael's defeat of the evil Independence square Minsk

Archangle Michael’s defeat of the evil Independence square Minsk

Wit-Rusland, officieel Belarus… voor mij jarenlang een heel onbekend land.
Ik herinner me dat ik zeven jaar geleden Natasha ontmoette. Ze was co-assistent in een  ziekenhuis en vertelde me dat ze afgestudeerd was als arts in haar eigen land.  Dat land was Wit-Rusland. Het was de eerste keer dat ik iemand uit Wit-Rusland ontmoette. Ze was aardig. Dus: Wit-Rusland maakte een goede indruk 🙂

Karl Marx

the Eternal Wanderer:  Yazep Drazdovich

Belarus.. for me it has been a very unknown country for years.
I remember I met Natasha seven years ago. She made her internship in a hospital and told me she was already a graduated doctor in her own country.  That country was Belarus. It was the first time I met someone from Belarus. She was nice.  So “Belarus” made a good impression 🙂

the Belarusian-Orthodox cathedral in Minsk , one of the numerous churches (with a variety of denominations)

the Belarusian-Orthodox cathedral in Minsk. There are a lot of churches and denominations. Orthodox, Roman-Catholic, Protestant, Jewish.

Vijf jaar geleden begon ik met Postcrossing. Ik kreeg kaarten uit Wit-Rusland en stuurde ze er ook heen. Er zijn daar meer dan 25.000 postcrossers. Dat is heel veel.
Op een dag kreeg ik een brief met een paar kaarten. Sveta, uit Minsk, had ze gestuurd. We bleven met elkaar schrijven. Ze vertelde me veel over haar land, de geschiedenis  en het leven daar. Soms was ik verbaasd. Waarom wist ik zo weinig over Wit-Rusland? Over wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, over de ontwikkelingen sinds de onafhankelijkheid in 1991? Over de geschiedenis? Een reden om te gaan lezen… Wit-Rusland kwam dichterbij, niet in het minst door al die postcrossers.

Here was our apartment, on the 8th floor

Here was our apartment, on the 8th floor

Five years ago I started Postcrossing.  I received postcards from Belarus. And I sent postcards to Belarus.  There are more than 25.000 postcrossers there. That’s a lot!
One day I received a letter with some cards. Sveta, living in Minsk, had sent it to me. We continued to write to each other. She told me a lot about her country, living there, the history. And sometimes I was astonished. Why did I know so little about Belarus?  About what happened there in WWII, about its development since its independence in 1991 ? About its history? A reason to read. Belarus came nearer. Postcrossing played an important role.

Volha and Sveta

Volha and Sveta

Bijna een jaar geleden nodigde Sveta me uit  om naar Wit-Rusland te komen.  Zij en haar zuster Volha wilden me hun land laten zien. Data werden afgesproken, visa aangevraagd, tickets geboekt.

Almost a year ago Sveta invited me to visit Belarus. She and her sister Volha wanted to show me their country.  Date got settled, tickets were bought and visa arranged.

Green Minsk Minsk: city of bicycles!

Green Minsk
Minsk: city of bicycles!

En daar gingen we..  op 20 augustus met een rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Minsk, de hoofdstad. Maar 2 uur en 20 minuten, maar 1515 km (over de weg 1727 km), naar een onbekende wereld.

And there we went… on August 20th with a direct flight from Amsterdam to Minsk, the capital of Belarus. Only 2 hours and 20 minutes, only  1515 km (by road 1727 km), to an unknown world…

room for cars, but for for pedestrians and cyclists too!

room for cars, but for pedestrians and cyclists too!

In mijn blog wil ik een impressie van onze reis naar Wit-Rusland geven.
Ik heb 6 posts gepland. Deze als een inleiding, twee over Minsk, een over hoe we daar woonden, aten en onderweg waren.  Ik zal ook een blog schrijven over Wit-Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog en één over het platteland en een Unesco monument, het kasteel van Nezvish.

20160824_belarus_5503-bewerkt

Surprise: Armin van Buuren will give a concert on October 1th in Minsk Arena!

In my blog I will show you an impression of our trip to Belarus.
I planned to write  6 posts. This one as an introduction,  two posts about Minsk, one about the way we stayed there, our house, food and transport. I will also write a post about Belarus during World War II, and one about the countryside and an UNESCO monument, Nezvish castle.

Contrast or peaceful living together? Soviet style sculpture and Kentucky Fried Chicken. And… the oldest church in Minsk, St Peter and Paul’s church ( one of the rare buildings that isn’t destroyed in WWII)

A few facts:
Belarus is a landlocked country in Eastern Europe. Neighbours are Poland, Lithuania, Latvia, Ukraine and Russia.
Inhabitants: 9.498,4 million (on 1 January 2016) (cf the Netherlands  17.050.287 – today)
Total land area: 207,600 km² (cf The Netherlands: 41.543 km ²)
So Belarus has half the people, 5 times the land, compared to the Netherlands.40 % of the country is covered with woods.
The Netherlands is an important trading partner.
Currency: Belarusian ruble.
Part of the Soviet Union from 1919 till 1991.
Member of Commonwealth of Independent States (CIS)

map_of_belarus

Een paar feiten:
Wit-Rusland is een door land ingesloten staat in Oost-Europa. Buren zijn Polen, Litouwen. Letland, Oekraïne en Rusland.
Inwoners: 9.498,4 miljoen (op 1 January 2016) (vgl Nederland  17.050.287 – vandaag)
Totale oppervlakte:  207,600 km² (vgl Nederland  : 41.543 km ²)
Vergeleken met Nederland heeft Wit-Rusland de helft van het inwoneraantal en 5 keer zoveel land).
40 % van het land is bedekt met bossen.
Nederland is een belangrijke handelspartner.
Valuta: Belarusian Roebel
Deel van de Sowjet Unie van 1919 tot 1991
Lid van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS)

Svislach River in Minsk. A nice place to relax, to hang out, to meet other people.

Svislach River in Minsk.
A nice place to relax, to hang out, to meet other people.

Ik hoop dat de foto’s zullen spreken
Wanneer je meer wilt lezen:hier zijn wat  links

Open Belarus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wit-Rusland
Belarus officiële website
en in mijn volgende posts vertel ik meer…..

I hope the  photos will speak..
And if you want to read more,here are some links
Wikipedia Belarus
Official Belarus website
In my next posts I will tell you more…